Đăng ký

ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRIỂN LÃM BESS VIETNAM 2023
BESS VIETNAM 2023 REGISTRATION FORM

Quy trình hoạt động check-in

QUY-TRINH-DANG-KY-THAM-QUAN

Thông tin cơ bản / Basic information (*)

Tham quan triển lãm Bess / Visiting the Exhibition Bess Vietnam (*)

Lĩnh vực công tác / Specializations (*)

Lĩnh vực quan tâm / Fields of interest (*)

Anh/ Chị biết thông tin triển lãm thông qua kênh truyền thông / How do you know about the Exhibition?